EMPOWERING YOUTOWARDS EXCELLENCEAND CREATIVITY

Fyousion is een cultureel projectbureau dat zich richt op jongeren. We zijn met name actief in de sectoren zorg, onderwijs, overheid en civil society. De organisatie is opgericht in 2008 en biedt sindsdien een frisse blik op het pedagogisch klimaat en stedelijke vraagstukken rondom diversiteit&inclusie met engagement de veranderingen in de maatschappij. Met onze diensten willen we graag bijdragen aan een betere toekomst door partner te zijn voor mensen en organisaties die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En door eigen initiatieven te ontwikkelen, die verrassen en enthousiasmeren.

Wij initiëren projecten met betrekking tot de thema’s jeugd, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, onderwijs en burgerschap. Uitdagingen in de samenleving benaderen we vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, waarbij we breed sociaal kapitaal aanboren. De grootste waarde creëer je immers samen. Zoals ook onze naam aangeeft gaan we uit van de kracht van verbinding. En bij het samensmelten van ideeën benadrukken we graag ons oog voor het individu.

Doelen • Bijdragen aan een diverse en multiculturele maatschappij | Bevorderen van de maatschappelijke relevantie van bedrijven, organisaties en lokale overheden met betrekking tot interculturele vraagstukken | Focussen op kansen en mogelijkheden en vernieuwde invalshoeken | Tot stand brengen van onconventionele verbindingen in de maatschappij

Aanpak • Positieve Benadering | Kwaliteitswaarborging | (H)erkennen van Talenten | Inzetten van rolmodellen

Expertise • Burgerschap | Duurzaamheid | Interculturele Wijken | Participatie | Inclusie | Competentie-ontwikkeling | Pedagogisch klimaat | Interculturele Verandertrajecten | Jeugd | Sociale Cohesie | Maatschappelijke Verantwoording

CHALLENGE & CHANGE

Er is gebleken dat scholieren voor grote uitdagingen staan in de Nederlandse samenleving. Middels het huidige beleid wordt het schipperen tussen culturen bespreekbaar gemaakt en worden scholieren gestimuleerd om zich een mening te vormen over het publieke debat in Nederland. Hierbij staat de identiteitsvorming van jonge scholieren centraal en worden zij zo onderwezen dat ze zich sociaal-economisch kunnen ontplooien.

Wanneer jongeren, en scholieren in het bijzonder, echter een gebrek aan begrip voor hun situatie ervaren, is gebleken dat ze veel meer worstelen met hun identiteit. Uit ervaring is gebleken dat parallel hieraan eenzaamheid, geen verbinding voelen met elkaar, buitensluiten, (cyber)pesten, geweld, drugs, en alcohol problemen zijn waar veel jongeren mee te maken hebben. Onbegrip, onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen en communicatie liggen hierbij aan de basis van deze problemen, en kunnen leiden tot sociaal isolement; een voedingsbodem voor vervreemding in de maatschappij.

Fyousion ziet voor zichzelf een rol weggelegd om deze tendens tegen te gaan en in de kiem te smoren middels het project Challenge and Change. Voor dit proces wordt de schoolomgeving bij uitstek als een geschikte plaats geacht, omdat scholieren hier een groot gedeelte van de dag doorbrengen en hier te maken hebben met verschillende soorten individuen, leefstijlen, ideeën en groepsdynamiek. Daarnaast bevinden scholieren zich in hun adolescentiefase waarbinnen hun identiteitsontwikkeling plaatsvindt.

Op school worden talenten ontwikkeld en ontplooid. Daarom is de school de ultieme plek om alle leefwerelden van scholieren uit Nieuw-West samen te laten komen in alle openheid, zodat scholieren meer begrip kunnen krijgen voor hun situatie en open kunnen en durven zijn over hun identiteit, hun struikelblokken in het leven en begrip krijgen voor andersdenkenden en andersvoelenden. Op deze manier worden de bouwstenen gelegd om uitsluiting en isolement te voorkomen en om scholieren in het stadsdeel kansen te bieden om hun talent optimaal te benutten.

Door middel van het aanbieden van Challenge Day op verschillende scholen in Amsterdam is Fyousion in staat om de jeugd en haar leefgemeenschap te voorzien van ervaringsworkshops en projecten die de mogelijkheid van verbinding laten zien. Dit gebeurt door middel van waardering voor diversiteit, authenticiteit en volledige expressie.

Fyousion voert in de stadsdelen Zuid, Nieuw-West de unieke methode Challenge Day uit.  Challenge Day is een methodiek gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tussen 14 en 21 jaar. Tijdens Challenge Day worden deelnemers uitgedaagd om verborgen gevoelens naar elkaar uit te spreken. De methode houdt jongeren een spiegel voor, schudt ze wakker en creëert onderling begrip. Maar de methode inspireert vooral tot positieve verandering, beginnend bij jezelf. Deelnemers durven tijdens Challenge Day emoties en ervaringen met hun medescholieren te delen waar ze nog nooit met iemand over hebben gesproken. Het Challenge Day programma biedt niet alleen jongeren, maar ook ouders, vrijwilligers en professionals de vaardigheden om actief betrokken te zijn in de verandering in hun scholen. Het programma stelt ze in staat een actieve rol in te nemen in de transformatie van de schoolcultuur en haar omgeving door middel van intrinsieke motivatie, empathie, acceptatie en respect.

 

Challenge&Change voor bestuurders

Organisaties presteren beter wanneer zij een realistische afspiegeling zijn van hun doelgroep en de demografie van de omgeving waarin ze actief zijn. Dankzij diversiteit in de organisatie ontwikkel je anticipatiekracht en sensiviteit voor trends en ontwikkelingen. Door beter en meer signalen op te vangen over uiteenlopende klantbehoeften en kun je beter inspelen op ontwikkelingen in de markt.

In de praktijk blijkt het creëren en benutten van diversiteit voor veel organisaties echter nog een grote uitdaging. Nieuwe generaties treden toe tot de werkvloer, meer vrouwen bekleden topposities en verschillende culturen en etnische achtergronden mengen zich.

Tijdens de Challengesessie voor bestuurders gaat met een afvaardiging van uw bestuur in gesprek met een kritisch diversiteitspanel.

Tijdens het diner worden kernvragen besproken en hierna worden resultaten gedeeld. diversiteit en brainstorm je een leer je hoe verschillen organisaties krachtiger maken en krijg je concrete handvatten om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

Wij bieden u hiermee een unieke verdiepingssessie in divesiteitsvraagstukken relevant voor uw bestuur en de stakeholderdialoog. In vogelvlucht wordt stilgestaan bij de relevantie van diversiteit, doelgroepbeleving en gedrag, dilemma’s, uitdagingen en return on investment. In creatieve setting wordt gebrainstormd over hoe verschillen de organisatie krachtiger maakt onder begeleiding van diversiteitsexpert Sabri Riahi die het gesprek modereert en concrete handvatten biedt om als moderne organisatie diversiteit succesvol te benutten.

De sessie duurt 3 tot 5 uur waarin aan bod komen: Ontvangst, kennismaking, brainstorm, in gesprek, diner, missie en kernboodschap en terugblik.

Prijs: 1250,- ex. BTW

Boek nu uw sessie door een mail te sturen naar info@fyousion.nl

VERSLAGLEGGING

  • Wij sturen u een rapport na waarin de besproken kansen en oplossingen helder in kaart worden gebracht en bieden hierop aansluitend op maat advies voor een direct toepasbaar diversiteitsplan voor jouw organisatie. Veel van onze klanten gebruiken dit in hun maatschappelijke jaarverslaggeving, nieuwsbrieven en terugkoppeling aan stakeholders.

RESULTAAT

  • Het bestuur heeft een holistisch perspectief op verschillende diversiteitsvraagstukken
  • concrete handvatten de organisatie toegankelijker ta maken voor verschillen
  • concrete tools om diversiteit bespreekbaar in alle lagen van de organisatie te maken
  • best practices en workarounds om vanuit verschillende perspectieven te handelen
  • Het bestuur speelt adequaat in op de complexiteit van diversiteit in jouw organisatie
  • Het bestuur benut de kracht van diversiteit in de organisatievisie en -strategie
  • Het bestuur heeft een concreet en direct toepasbaar diversiteitsplan

Deze training is geschikt voor professionals die vanuit hun functie of interesse diversiteit in hun organisatie als kracht willen inzetten. Deze training is bijvoorbeeld geschikt voor HR-professionals, leidinggevenden, adviseurs, coaches en leden van OR of Arbo medewerkers.

MEER INFO

Fyousion biedt bestuurlijk advies aan instellingen in het onderwijs, de zorg en civil society. Ons team helpt u om te gaan met het thema diversiteit en verwachte resultaten scherper te formuleren mede door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn resultaten. Achterliggende gedachte hierbij is dat dit de kwaliteit van ontwikkeld beleid ten goede zal komen, het duidelijker wordt wat precies de verwachtte effecten zijn, en hoe organisaties zich hierdoor beter kan positioneren voor klanten collega’s en samenwerkingspartners. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt ons bereiken via info@fyousion.nl.

DIVERSITY DRIVEN PERFORMANCE IMPROVEMENT

Tijdens een traject van 3 stappen kan de kracht van uw project in kaart worden gebracht. Middels een zogenaamde ‘Routekaart’, maken we een visuele weergave van de route naar inclusief beleid en maatschappelijke meerwaarde. Bij het uitwerken hiervan worden korte en lange termijn resultaten en effecten ontrafeld en ontstaat een helder beeld van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid en de daaraan gekoppelde activiteiten (stap 1). Op basis hiervan kunnen indicatoren worden geformuleerd (stap 2). Vervolgens bespreken we hoe deze indicatoren op een efficiënte manier gemeten kunnen worden. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden om data te verzamelen middels applicaties en dataverzamelmethoden (stap 3). We sluiten het traject af met een advies hoe, met wie, en wanneer het beste geëvalueerd kan worden. Hierbij zal ook input worden gegeven voor een communicatieplan, wat betreft hoe en aan welke doelgroepen de resultaten gecommuniceerd kunnen worden. Onze aanpak is erop gericht om alle relevante betrokkenen van uw beleid te betrekken bij evaluatie, en de dataverzameling zoveel mogelijk te integreren in de bestaande activiteiten. Op deze manier is evalueren niet iets extra’s dat door een buitenstaander wordt gedaan, maar wordt het een leerzame activiteit die het eigenaarschap van de doelgroep kan vergroten

Veel jongeren groeien op in een omgeving waarin talentontwikkeling niet vanzelfsprekend is. Van huis uit krijgen ze hierin weinig begeleiding en positieve rolmodellen aan wie ze zich kunnen spiegelen zijn schaars. Daardoor zijn ze zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen vaardigheden en talenten. Ook op school worden die niet altijd opgemerkt.

Voor wie niet weet waar hij heen wil of waar hij goed in is, is het moeilijk om de juiste opleiding te kiezen, laat staan om op eigen kracht het fundament te leggen voor een succesvolle toekomst. Wie als jongere niet de ruimte krijgt zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien, blijft daar in de rest van zijn leven vaak gevolgen van ondervinden – zowel op school –en in hun beroepscarrière, maar ook op sociaal, communicatief en cultureel vlak.

Fyousion wil Teens de ruimte bieden om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Tijdens Teenstalent gaan jongeren gedurende een aantal weken op creatieve en inspirerende wijze aan de slag met identiteit en talentontwikkeling. Dit alles om jongeren ervan bewust te maken hoe belangrijk ze zijn voor de huidige en toekomstige maatschappij.

TeensTalent is bedoeld als instrument om enerzijds talent van Teens podium te bieden en anderzijds te een verbindende factor te zijn voor de buurt. Door jongeren toegang bieden tot fundamentele kennis, netwerk en vaardigheden zodat ze spelenderwijs hun talenten ontdekken en structureel in contact komen met identificeerbare rolmodellen. Tijdens het programma wordt op meervoudige talenten van jongeren ingespeeld. Zo leren we de jongeren te denken vanuit hun kracht(en) en barrières te overwinnen.

Voor het eerst wordt met dit unieke concept meervoudige intelligentie gekoppeld aan een toekomstdroom, waarbij verschillende Amsterdamse jongeren samenkomen met als één gemeenschappelijk doel: het beste uit jezelf halen.

Het Jongeren Debatcafé richt zich op leerlingen van multiculturele middelbare scholen in de Randstad. Deze jongeren hebben vaak van huis uit relatief minder begeleiding op sociale vaardigheden. Waar zij in hun netwerk tekort schieten aan geschikte gesprekspartners om hun verbale vaardigheden te ontwikkelen zijn debattrainingen niet alleen op dit vlak van groot belang zijn maar dragen tevens bij aan de sociale cohesie. Juist deze groep jongeren is vaak erg betrokken met maatschappelijke problemen maar kampt vaak met moeilijkheden omtrent het uiten van hun gevoelens en standpunten. Ook zijn er van huis uit vaak bepaalde taboes waardoor genuanceerdheid in de communicatie geen gewoonte is.

Het Jongeren Debatcafé brengt jongeren spelenderwijs samen onder goede begeleiding van trainers die dichtbij de multiculturele doelgroep staan en leert jongeren op een gestructureerde manier van mening te wisselen. Zij leren professioneel, respectvol en geduldig om te gaan met hun gesprekspartners. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in te gaan op interessante thema’s waarbij ze gemotiveerd en gestimuleerd worden meer betrokken te zijn in de maatschappij. In deze setting wordt er gestreefd naar kundige en genuanceerde communicatie met als resultaat vaardigheden die niet alleen in hun schoolcarrière goed van pas komen, maar tevens een basis kunnen zijn voor hun toekomstige carrière.

 

 

CO-FOUNDER SABRI RIAHI

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”

-Brian Littrell

Met Fyousion Training & Consulting streven we middels projecten betrokken te zijn in de lokale maatschappij, waarbij we zinvol (werk)leven bevorderen en dat toeleiden naar een wisselwerking waarbij optimaal talenten benut worden en ingezet als bijdrage aan een maatschappij waarin eenieder meetelt en kennis en ervaring worden overdragen aan de volgende generatie.

 

 

REFERENTIES SABRI RIAHI

“Success is not measured by what you accomplish but by the opposition you have encountered, and the courage with which you have maintained the struggle against overwhelming odds.”

-Orison Swett Marden

 

“Sabri and I cooperated while working on the sustainability department of PwC. I especially enjoyed Sabri’s enthusiasm and creativity on a wide range of sustainability subjects, from reporting transparancy to organizational philosophy to the business case for sustainability. I trust that his conversational skills, hunger for knowledge and creative abilities will boost him forward in his upcoming career.”

Mick Janssen,  Sustainability, PricewaterhouseCoopers Advisory

Onlangs heb ik samen met Sabri de training Netwerken voor de 2e jaars scholieren en mentoren gegeven. De samenwerking om de training voor te bereiden was al super, maar het samen geven was helemaal leuk. We hebben de groep veel bijgebracht over de kracht van netwerken, wat er bij komt kijken en dat netwerken al begint op het moment van geboorte. We hebben samen een inspirerende netwerk format opgezet. thanks”

Fons BoninkVoorzitter Giving Back Amsterdam, Giving Back Foundation
worked directly with Sabri at Giving Back Students Community

 Sabri is a pleasure to work with, dedicated, smart and very knowledgeable. And very important, he has a great sense of humor.”

1st Annelies EngelFreelance Communications Consultant, Funcktional

“I know Sabri for more than ten years and have seen first hand him grow and develop into a responsible, committed, dedicated, dependable and trustworthy person. A person that projects self-confidence, authority and enthusiasm. He has remarkable natural leadership skills and abilities.
Most noteworthy is his loyalty to my company, associates, partners and subordinates while placing organizational interests ahead of personal convenience. He earns respect by his actions!
Sabri continues to seek and accept responsibility and demonstrates strong interpersonal skills – he developed a strong working rapport with others and is a team player that scores often. He sparks enthusiasm!
Sabri has improved and helped me expand and increase my market share and is someone that goes beyond what is expected. He is a type of person that everyone else wants in their company and team – Thanks Sabri Riahi.”

Charles (Ruf) RuffoloPresident, The NetworKing BV

“Today Sabri and I gave a presentation for a group of entrepreneurs. Sabri did an excellent job: he is a mature presenter, authentic, had an excellent connection with the audience and made a remarkable impression which people will remember. Sabri is very talented and a great representative for the Giving Back community. Looking forward working with you again in the future.”

1st Marcel JakobsenPartner, PricewaterhouseCoopers, Rotterdam, The Netherlands

“Sinds vorig jaar is onder Giving Back paraplu de Giving Back Student Community opgericht. Sabri was er vanaf het begin bij en heeft naast de taak van financieel toezicht met veel energie gewerkt aan de oprichting van deze fantastische studentenvereniging
Tijdens het Giving Back symposium  heeft Sabri de presentatie verzorgd over de student community naar de tweede jaars scholieren. Ik ben onder de indruk van de energie, opzet en wijze van uitvoering van deze presentatie door Sabri (en ook de rest van het bestuur). Sabri en groep hebben een fantastisch programma neergezet.
Sabri is erg leergierig en staat open voor de mening van anderen, maar is ook uitstekend in staat bewust en onbewust heel veel terug te geven. Een inspirerende persoonlijkheid. met een mooie toekomst in het vooruitzicht en aan winst voor elke organisatie!”

Fons BoninkVoorzitter Giving Back Amsterdam, Giving Back Foundation

“Sabri is a very talented person. He thinks “Out of the box”, can quickly adapt to its environment and is very reliable. An asset to any organization. And most important of all, he is a nice person to work with.”

Elroy van Ouwerkerk,  Telegraaf Media Groep

“I learned to know Sabri as a dedicated result driven and intelligent proces manager at the Telegraaf. Sabri as a person is a professional and clever networker.”

Dio van Gils,  Telegraaf Media Groep

“Sabri is a highly motivated individual with good inter-personal and analytical skills. He is equally very supportive and a great team player. He has a lot of dynamism and great insights in the corporate world, particularly in handling business projects and in business networking. I strongly believe that he will scale higher in the corporate ladder.”

Dickson Kombo,  Nyenrode Business Universiteit,

“Since 2002 I have had the pleasant opportunity to work with Sabri on a variety of aerospace related team projects. With his creative and to-the-point thinking process Sabri has always helped leverage the team’s success. Sabri is a clever, skilled and hard-working individual, and I would love to work with him again anytime.”

 Martin Kers, Technische Universiteit Delft,