Nieuw-West Thuis Best?

Huiselijk geweld is een verweven probleem in de samenleving. Kinderen, volwassen mannen en vrouwen en ouderen kunnen slachtoffers van dit geweld worden. Deze breed verankerde geweldvorm wordt vaak niet gedetecteerd, doordat het geweld zich veelal achter de voordeur plaatsvindt. Het begrip ‘huiselijk’ refereert niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de (afhankelijkheids)relatie tussen pleger en slachtoffer.

In dit onderzoeksvoorstel zal het onderwerp huiselijk geweld bij schoolgaande leerlingen in Amsterdam Nieuw-West centraal staan. Om de aard en omvang van dit type geweld beter te begrijpen, zal er voor dit onderzoeksvoorstel enkele landelijke en regionale onderzoeken worden gebruikt. Ook zullen we zien dat signalering, preventie en intergenerationele overdracht op landelijk en regionaal niveau nieuwe aandachtspunten zijn. In Amsterdam is al vastgesteld dat de aanpak van huiselijk geweld nog te wensen overlaat. Het signaleringsproces en de preventieactiviteiten moeten beter worden toegepast. Om de professionals tegemoet te komen, is de Wet Meldcode bedacht. Op 1 juli 2013 is er in Nederland het nieuwe signaleringsmethode (Wet Meldcode) van kracht gegaan. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe beroepskrachten zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten of hulpverleners moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De beroepskrachten zijn genoodzaakt om aan de nieuwe regels van de Wet Meldcode te houden. Dit met het oog op de bevordering van het signaleringsproces.

Ter bestrijding van huiselijk geweld hebben gemeenten en de daaraan verbonden stadsdelen hun visie uitgewerkt in hun eigen plan van aanpak. Zij hebben hierbij rekening gehouden met de komst van de Wet Meldcode. Een van de beroepsvelden waarin de Wet Meldcode zal gelden, is het onderwijs. De scholen binnen de gemeenten zijn verplicht om de regels van de Meldcode in hun systeem te implementeren. Fyousion heeft met een stadsdeel in Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst opgezet om de rol van het onderwijs binnen het stadsdeel inzichtelijk te krijgen bij signalering en preventie van geweld in afhankelijkheidsrelaties, in het bijzonder huiselijk geweld bij schoolgaande leerlingen.

Het onderzoek Nieuw-West Thuis Best analyseert over de periode 2014-2016 preventieactiviteiten, (bestaande en nieuwe) signaleringsprocessen en andere (zorg- en beleids)maatregelen waar het stadsdeel en de scholen in Amsterdam Nieuw-West mee te maken hebben. Door de zorgstructuur van enkele scholen in een stadsregio te benchmarken, is het de aanpak en methodiek van scholen belicht en welke bijdrage zij leveren bij het tegengaan van huiselijk geweld.