Nieuw-West As-best?

Inademing van asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gevaar is niet voor iedereen even groot. Voor de vraag in hoeverre de lichamelijke gesteldheid van een aan asbest blootgesteld persoon er voor staat, is de mate, de frequentie en de duur van de blootstelling aan asbestvezels bepalend. Hoe meer vezels er worden ingeademd, hoe groter de kans is op het krijgen van kanker. Als er in korte tijd extra veel vezels worden ingeademd, blijft het risico meestal gering. Het risico is echter nooit nul omdat de lucht buiten- en binnenshuis altijd asbestvezels bevat. Iemand die jarenlang iedere dag veel asbestvezels inademt, loopt een reëel risico.

Vanaf 1 juli 1994 is het gebruik van asbest in alle gevallen verboden. Ook particulieren mochten geen asbesthoudende materialen meer verwerken. Hergebruik is dus niet toegestaan. Asbest dat vroeger is gebruikt bij gebouwen en objecten moet afhankelijk van de situatie verwijderd of afgedekt worden. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd. In de praktijk zal hierdoor op den duur geen asbest meer in het directe leefmilieu aanwezig zijn.

De wet- en regelgeving die specifiek op asbest van toepassing is vormt met o.a. de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het juridisch kader van asbest voor professionals in de uitvoering van asbesttaken.

Sloopbedrijven mogen alleen als asbestverwijderaar optreden als ze in het bezit zijn van een certificaat. Dat asbestcertificaat wordt uitgegeven door particuliere certificerende keurende instellingen (CKI’s). Naast het uitgeven van de certificaten wordt toezicht gehouden op de saneringspraktijk en controleert een CKI de bedrijven op hun bevoegdheden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Milieu en Volksgezondheid is eindverantwoordelijk en ziet toe op het complete proces. De gemeente heeft een toezichthoudende en handhavende rol welke voornamelijk gebaseerd is op het bestuursrecht. Zij houdt toezicht op sloopmeldingen, zet zich in bij asbestcalamiteiten en controleert bij aanwezigheid van asbest. In Amsterdam Nieuw-West zien inspecteurs van Team Inspectie erop toe dat voorschriften in de asbestpraktijk worden nageleefd bijvoorbeeld door toe te zien op naleving van vergunningsvoorwaarden. Bij overtredingen worden allereerst risico’s geïnventariseerd. Hieropvolgend worden er maatregelen getroffen aan de hand van verschillende categorieën overtredingen. Elke categorie heeft een eigen aanpak en handhavingtraject.

De gemeente Amsterdam Nieuw-West hanteert voor deze werkwijze geen specifiek asbestprotocol. De inspectie handelt op basis van checklists en voorhanden liggende stappenplannen om het werk gestructureerd te kunnen voorbereiden.

Op jaarbasis komen er meer dossiers binnen dan het team kan afhandelen. Hoewel er een verantwoordelijkheid bij de centrale overheid ligt als het gaat om de gezondheidsbeleving van bewoners met betrekking tot asbest, worden de prioriteiten in afhandeling door de inspectie (zijnde het bevoegd gezag) zelf bepaald. Deze gebeuren veelal naar inschatting van gezondheidsrisico’s en het voorkomen van publieke ophef. Door de achterstanden in dossierafhandeling wordt er relatief weinig aandacht besteed aan taken ten aanzien van preventie en informatievoorziening aan burgers. Voorts wordt het overleg en de samenwerking met andere afdelingen en andere toezichthoudende organisaties minder frequent dan noodzakelijk geacht voor integrale samenwerking.

Vanuit het management is er een behoefte aan een standaard aanpak op de afdeling Toezicht en Handhaving (T&H) bij asbestzaken. Deze behoefte spitst zich toe aan een integrale aanpak waarbij meerdere disciplines en/of afdelingen met raakvlakken op het gebied van asbest, worden meegenomen. Omdat asbestproblemen bij sloop vaak ad hoc worden aangepakt is er baat bij standaardisatie. Het asbestprotocol Team Inspectie “Nieuw-West As-Best” dient als juridische en praktische leidraad voor verschillende medewerkers van de gemeente Amsterdam Nieuw-West met verantwoordelijkheden in asbestgerelateerde handhavingstaken.

Het protocol bevat een gedetailleerde werkomschrijving voor de voornaamste gemeentelijke taken rondom sloopmeldingen- en vergunningen, calamiteitgevallen, asbestinzameling, communicatie en samenwerking. De nieuwe opzet van informatie-uitwisseling is cruciaal voor een effectieve samenwerkingsgrond tussen handhavingspartners.

Meer weten? Mail ons voor het volledige rapport: info@fyousion.nl

In opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, afdeling Handhaving, heeft Fyousion onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien aangaande asbest. Welke verantwoordelijkheden zijn er specifiek voor de afdeling Handhaving ten aanzien van de schadelijke stof asbest, en hoe wordt daar in praktijk invulling aan gegeven?