Challenge & Change

Er is gebleken dat scholieren in stadsdeel Nieuw-West voor grote uitdagingen staan in de Nederlandse samenleving. Middels het huidige beleid wordt het schipperen tussen culturen bespreekbaar gemaakt en worden scholieren gestimuleerd om zich een mening te vormen over het publieke debat in Nederland. Hierbij staat de identiteitsvorming van jonge scholieren centraal en worden zij zo onderwezen dat ze zich sociaal-economisch kunnen ontplooien.

Wanneer jongeren, en scholieren in het bijzonder, echter een gebrek aan begrip voor hun situatie ervaren, is gebleken dat ze veel meer worstelen met hun identiteit. Uit ervaring is gebleken dat parallel hieraan eenzaamheid, geen verbinding voelen met elkaar, buitensluiten, (cyber)pesten, geweld, drugs, en alcohol problemen zijn waar veel jongeren mee te maken hebben. Onbegrip, onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen en communicatie liggen hierbij aan de basis van deze problemen, en kunnen leiden tot sociaal isolement; een voedingsbodem voor vervreemding in de maatschappij.

Fyousion ziet voor zichzelf een rol weggelegd om deze tendens tegen te gaan en in de kiem te smoren middels het project Challenge and Change. Voor dit proces wordt de schoolomgeving bij uitstek als een geschikte plaats geacht, omdat scholieren hier een groot gedeelte van de dag doorbrengen en hier te maken hebben met verschillende soorten individuen, leefstijlen, ideeën en groepsdynamiek. Daarnaast bevinden scholieren zich in hun adolescentiefase waarbinnen hun identiteitsontwikkeling plaatsvindt.

Op school worden talenten ontwikkeld en ontplooid. Daarom is de school de ultieme plek om alle leefwerelden van scholieren uit Nieuw-West samen te laten komen in alle openheid, zodat scholieren meer begrip kunnen krijgen voor hun situatie en open kunnen en durven zijn over hun identiteit, hun struikelblokken in het leven en begrip krijgen voor andersdenkenden en andersvoelenden. Op deze manier worden de bouwstenen gelegd om uitsluiting en isolement te voorkomen en om scholieren in het stadsdeel kansen te bieden om hun talent optimaal te benutten.

Door middel van het aanbieden van Challenge Day op verschillende scholen in Amsterdam is Fyousion in staat om de jeugd en haar leefgemeenschap te voorzien van ervaringsworkshops en projecten die de mogelijkheid van verbinding laten zien. Dit gebeurt door middel van waardering voor diversiteit, authenticiteit en volledige expressie.

Fyousion voert in de stadsdelen Zuid, Nieuw-West de unieke methode Challenge Day uit.  Challenge Day is een methodiek gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tussen 14 en 21 jaar. Tijdens Challenge Day worden deelnemers uitgedaagd om verborgen gevoelens naar elkaar uit te spreken. De methode houdt jongeren een spiegel voor, schudt ze wakker en creëert onderling begrip. Maar de methode inspireert vooral tot positieve verandering, beginnend bij jezelf. Deelnemers durven tijdens Challenge Day emoties en ervaringen met hun medescholieren te delen waar ze nog nooit met iemand over hebben gesproken. Het Challenge Day programma biedt niet alleen jongeren, maar ook ouders, vrijwilligers en professionals de vaardigheden om actief betrokken te zijn in de verandering in hun scholen. Het programma stelt ze in staat een actieve rol in te nemen in de transformatie van de schoolcultuur en haar omgeving door middel van intrinsieke motivatie, empathie, acceptatie en respect.

resultaten:

 

Achtergrond Challenge Day

Challenge Day is in 1987 in de Verenigde Staten (San Francisco) ontwikkeld door Yvonne en Rich St. John-Dutra en aangeboden op scholen in de Verenigde Staten. In 2011 richtten Yvonne en Rich St. John-Dutra de Challenge Day Organization op.

Challenge Day bestaat inmiddels meer dan twintig jaar. In de twintig jaar dat deze methodiek bestaat is Challenge Day doorontwikkeld tot de methodiek die vandaag de dag succesvol gehanteerd wordt op scholen in de Verenigde Staten, Canada en nu ook in Nederland. In 2010 werd met de Challenge Day Organization in de Verenigde Staten besloten om Challenge Day naar Nederland te halen. Het Amsterdamse IJburg College was de eerste Nederlandse school waar Challenge Day in 2010 werd ingezet. Het succes van deze Challenge Day leidde ertoe dat een tiental scholen in 2011 aan het programma Challenge Day deelnamen. De publieke omroep KRO heeft de Challenge Days van een aantal scholen vastgelegd en uitgezonden in de zesdelige televisieserie Over de Streep®. De uitzending van deze televisieserie heeft geleid tot bekendheid van de methodiek. Zo heeft ook de Minister van Onderwijs enthousiast gereageerd op Challenge Day nadat zij hiervan kennis nam via de televisieserie Over de Streep®.